Liberal trångsynthet

Socialpsykologen och professorn i etiskt ledarskap vid New York University Jonathan Haidt, skriver i sin bok “The Righteous Mind” från år 2012, ingående om skillnaden mellan så kallade “liberala” och “konservativa” samt deras möjlighet att förstå och diskutera med varandra. 

Intressant är att Haidt innan han skrivit denna bok definierade sig som liberal medan han därefter aktivt sökt sig mot den politiska mitten.  

Haidt börjar med att definiera sex stycken moraliska fundament som personer använder för att ta ställning i moraliska frågor. Dessa är:  
 
Vård eller omsorg: vårdande och skyddande av andra; motsats till skadande. 

Rättvisa: upprätthållandet av rättvisa enligt gemensamma regler; motsatsen till fusk. 

Lojalitet: att stå upp för sin grupp, familj eller nation; motsatsen till svek. 

Auktoritet eller respekt: att underställa sig tradition och legitim auktoritet; motsatsen till revolutionär. 

Helighet eller renhet: upprätthållandet av kulturella normer, ritualer och traditioner; motsatsen till degradering/förnedring. 

Frihet: värdering av personlig autonomi och ovilja inför restriktioner av personlig frihet; motsatsen till förtryck. 

I sin undersökning ger Haidt uppgiften för de liberala att svara på ett antal värdeladdade frågor så som det tror att en konservativ person skulle svara på dem. De konservativa får samma frågor med uppgiften att svara som de tror att en liberal skulle svara på dem. Detta för att mäta hur bra de olika grupperingarna förstår varandra.  

Resultatet av undersökningen var att de konservativa i regel lyckas beskriva hur en liberal argumenterar i olika frågor medan de liberala var mer eller mindre oförmögna att formulera argument som överensstämde med hur de konservativa skulle ha resonerat i frågan.  

Haidt förklarar detta med att de liberala tenderar att vara mycket mera ”trångsynta” i vilka av de moraliska fundamenten de använder när det tar ställning i olika moraliska frågor. Till skillnad från den konservativa, som verkar använda alla de sex olika moraliska fundamenten så tenderar de liberala att fokusera huvudsakligen på omsorg och rättvisa. 

För de liberala tenderar detta leda till en negativ och oförstående inställning till de konservativas betoning på lojalitet, auktoritet och helighet. Avsaknaden av dessa moraliska fundament gör att de inte kan se andra orsaker till de konservativas ståndpunkter än själviskhet eller rädsla för det okända. Ofta utmålas dessa moraliska fundament som förtyckande och ojämlika strukturer som behöver brytas ner för att bana väg för ett mera omsorgsfullt och rättvist samhälle. Haidt menar istället att lojalitet, auktoritet och helighet i själva verket är det som får varje samhälle att hålla samman istället för att upplösas.

Resultatet på denna undersökning är en väldig ögonöppnare till varför det kan vara så svårt för liberala och konservativa att förstå varandra i diskussioner. Det komiska i situationen är förstås att de konservativa i regel är de som anklagas för att vara trångsynta. Denna undersöking visar dock på det totalt motsatta.